Nabór o numerze FEDR.02.07-IP.01-001/24 realizowany od dnia 11.03.2024 r. do 25.03.2024 r. przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pełniącą rolę Instytucji Pośredniczącej dla programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa 2021-2027. Priorytetu 2. Wspieranie zrównoważonej działalności w zakresie akwakultury oraz przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa i akwakultury, przyczyniając się w ten sposób do bezpieczeństwa żywnościowego w Unii, Działanie 2.7 Świadomy konsument.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW?

Od 11.03.2024 do 25.03.2024. Planowany termin rozstrzygnięcia naboru miesięcy od dnia upływu terminu składania wniosków o dofinansowanie.

 

SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKÓW?

Wnioski należy składać elektronicznie w aplikacji WOD2021 na stronie internetowej wod.cst2021.gov.pl

 

NA CO I KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSEK?

Wniosek o dofinansowanie może złożyć:

minister właściwy do spraw rybołówstwa; uznana organizacja producentów, uznany związek organizacji producentów lub uznana organizacja międzybranżowa, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o organizacji rynku rybnego;
instytut badawczy w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych lub instytut naukowy lub pomocnicza jednostka naukowa, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk, prowadzące badania naukowe lub prace rozwojowe w zakresie rybactwa;
uczelnia – pod warunkiem że operacja ma na celu zwiększenie popytu i konkurencyjności krajowych produktów rybnych na rynku krajowym lub międzynarodowym oraz spełnia kryteria, o których mowa w wierszu 14 w załączniku III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1139 z dnia 7 lipca 2021 r. ustanawiające Europejski Fundusz Morski, Rybacki i Akwakultury oraz zmieniające rozporządzenie (UE) 2017/1004 (Dz. Urz. UE L 247 z 13.07.2021, str. 1), zwanego dalej „rozporządzeniem 2021/1139”;
stowarzyszenie, fundacja lub inna organizacja społeczna lub zawodowa, realizujące statutowe działania w zakresie chowu, hodowli, połowu, wprowadzania na rynek, obrotu lub przetwarzania produktów rybnych – pod warunkiem, że operacja ma na celu zwiększenie popytu i konkurencyjności krajowych produktów rybnych na rynku krajowym lub międzynarodowym oraz spełnia kryteria, o których mowa w wierszu 14 w załączniku III do rozporządzenia 2021/1139;
podmiot prowadzący działalność w zakresie chowu, hodowli, połowu, wprowadzania na rynek, obrotu lub przetwarzania produktów rybnych.

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie: Dofinansowanie można otrzymać na realizację operacji mających na celu działania marketingowe wspierające organizację i rozwój rynku produktów rybnych, podnoszenie świadomości konsumentów i informowanie o produktach rybnych lub podnoszenie jakości, higieny i bezpieczeństwa żywności.

 

JAKA JEST PULA ŚRODKÓW NA NABÓR WE WNIOSKU?

34 800 000, 00 zł

Szczegółowe informacje dotyczące trybu rozpatrywania wniosków o dofinansowanie zawarte są w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 października 2023 r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetów 1–4 objętych programem Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021–2027 (Dz. U. poz. 2289).

 

Więcej informacji pod linkiem.

 

Źródło: Portal Funduszy Europejskich

Autor:Mateusz Kaproń
Powiązane
Kalendarium historyczne
dr Piotra Gawryszczaka

loader-image
Województwo lubelskie, PL
22/06/2024
temperature icon 27°C
zachmurzenie umiarkowane
Humidity 65 %
Pressure 1009 hPa
Wind 18 Km/h

 

Najnowsze

Scroll to Top