Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza nabór na inwestycje dotyczące rozwiązań poprawiających efektywność energetyczną budynków gospodarstw rolnych I.10.2 Inwestycje w gospodarstwach rolnych w zakresie OZE i poprawy efektywności energetycznej w obszarze C wspierającym inwestycje dotyczące rozwiązań poprawiających efektywność energetyczną budynków gospodarstw rolnych.

Termin składania wniosków?

25 styczeń – 23 luty 2024 r.

 

Kto może ubiegać się o przyznanie pomocy?

O przyznanie pomocy może ubiegać się rolnik będący osobą fizyczną lub prawną, lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, bądź wspólnicy spółki cywilnej prowadzący działalność rolniczą w ramach spółki cywilnej, jeżeli spełnia warunki określone w Regulaminie naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 dla interwencji I.10.2 Inwestycje w gospodarstwach rolnych w zakresie OZE i poprawy efektywności energetycznej w obszarze C wspierającym inwestycje dotyczące rozwiązań poprawiających efektywność energetyczną budynków gospodarstw rolnych (zwanym dalej Regulaminem).

 

Pomoc przyznaje się jeżeli inwestycja objęta operacją ma związek z działalnością rolniczą prowadzoną w gospodarstwie. Wsparciu będą podlegały w szczególności operacje polegające na:

-dociepleniu ścian zewnętrznych,
-dociepleniu dachu lub stropu,
-zakupie świetlików dachowych,
-dociepleniu podłóg,
-zakupie okien lub drzwi zewnętrznych, lub bram wjazdowych,
-zakupie kotłów na biomasę z wyłączeniem kotłów do spalania słomy,
-zakupie instalacji do odzyskiwania ciepła,
-zakupie systemów energooszczędnego oświetlenia w technologii LED,
-zakupie systemów monitoringu i zarządzania energią.

 

W ramach interwencji będą wspierane operacje:

-które nie zostały rozpoczęte wcześniej niż w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy;
-które będą realizowane bez podziału na etapy;
-których okres realizacji operacji nie będzie dłuższy niż 24 miesiące od dnia zawarcia umowy;
-o planowanej wysokości kosztów kwalifikowalnych powyżej 20 000 zł;
-które dotyczą wyłącznie budynków gospodarstw rolnych (tj. budynki lub budowle wykorzystywane do produkcji rolnej, w tym przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie, takie jak budynki do przygotowania produktów rolnych -do sprzedaży, budynki inwentarskie dla zwierząt gospodarskich, pieczarkarnie, chłodnie, budynki do przechowywania owoców i warzyw w tym w kontrolowanej atmosferze, magazyny oczyszczania i suszenia nasion, budynki związane z rolniczym handlem detalicznym lub sprzedażą bezpośrednią lub dostawami bezpośrednimi, szklarnie, budynki zaplecza gospodarstwa rolnego w tym budynki wielofunkcyjne służące produkcji rolnej), oraz w każdym z tych budynków lub budowli zapewni redukcję wskaźnika EK o co najmniej 30% i wskaźnika EP o co najmniej 30%, w których koszty ogólne stanowią nie więcej niż 10% kosztów kwalifikowalnych, które zostaną zrealizowane zgodnie z Regulaminem.

 

Kwota pomocy, o którą można się ubiegać?

Maksymalna wysokość pomocy udzielona beneficjentowi w okresie realizacji Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej w obszarze C wynosi 200 tys. zł. Pomoc przyznaje się w:

formie refundacji części kosztów kwalifikowalnych poniesionych przez beneficjenta;
wysokości do 65%.

Na realizację operacji może być przyznana i wypłacona zaliczka w wysokości 50% kwoty pomocy, o ile wnioskodawca zawnioskuje o jej przyznanie.

Łączny limit pomocy na jednego beneficjenta w okresie realizacji Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na:

-obszar A i obszar B wynosi 1,5 mln zł;
-obszar A i obszar C wynosi 1,7 mln zł;
-obszar B i obszar C wynosi 400 tys. zł;
-obszar A, obszar B i obszar C wynosi 1,7 mln zł.

gdzie:
– obszar A – obszar A wspierający inwestycje dotyczące biogazowni rolniczej,
– obszar B – obszar B wspierający inwestycje dotyczące mikroinstalacji produkujących energię z promieniowania słonecznego,
– obszar C – obszar C wspierający inwestycje dotyczące rozwiązań poprawiających efektywność energetyczną budynków gospodarstw rolnych.

 

Kryteria wyboru?

O kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów przyznanych na podstawie następujących kryteriów wyboru:

-jeżeli wnioskodawca prowadził w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających miesiąc w którym przypada dzień rozpoczęcia terminu naboru, produkcję zwierząt gospodarskich, a liczba tych zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie w tym okresie, obliczana w kalkulatorze opracowanym przez ARiMR, w przeliczeniu na DJP, wynosi co najmniej 5 – przyznaje się 4 punkty;
-jeżeli w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy wnioskodawca prowadzi produkcję ekologiczną – przyznaje się 2 punkty;
-jeżeli operacja będzie realizowana na obszarach chronionych – przyznaje się 1 punkt;
-jeżeli w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy wnioskodawca jest młodym rolnikiem – przyznaje się 2 punkty;
-jeżeli operacja zostanie przeprowadzona w sposób kompleksowy, czyli docieplenie budynków gospodarstw rolnych będzie połączone z montażem lub modernizacją instalacji do odzyskiwania ciepła z tych budynków lub instalacji centralnego ogrzewania lub źródłem ciepła w tym współpracującym z OZE lub kompleksową wymianą lub modernizacją oświetlenia na energooszczędne w technologii LED – przyznaje się 3 punkty;
-jeżeli w ramach operacji w gospodarstwie zostaną zlikwidowane wszystkie źródła ciepła wykorzystujące kopalne paliwo stałe przez ich zezłomowanie i będą zastąpione kotłem na biomasę, nie później niż do złożenia WOP – przyznaje się 2 punkty;
-jeżeli w budynkach gospodarstw rolnych objętych dofinansowaniem wykorzystywany będzie system monitoringu i zarządzania energią – przyznaje się 1 punkt.

Pomoc może być przyznana na operacje, które uzyskały co najmniej 6 punktów.

 

Sposób składania wniosków o przyznanie pomocy?

Wnioski o przyznanie pomocy można składać wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego Agencji, poprzez Platformę Usług Elektronicznych ARiMR (PUE), udostępnionego pod adresem https://epue.arimr.gov.pl.

 

Więcej informacji pod linkiem.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

 

Autor:Mateusz Kaproń
Powiązane
Kalendarium historyczne
dr Piotra Gawryszczaka

loader-image
Województwo lubelskie, PL
22/06/2024
temperature icon 30°C
zachmurzenie małe
Humidity 56 %
Pressure 999 hPa
Wind 10 Km/h

 

Najnowsze

Scroll to Top