Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie ogłasza nabór w ramach działania 8.4 Integracja społeczno-gospodarcza społeczności marginalizowanych, poniżej znajdą Państwo szczegóły naboru.

KWOTA ALOKACJI?

 • 10 757 138,55 zł

POZIOM DOFINANSOWANIA?

 • do 85%

TERMIN NABORU?

 • od 14.12.2023 do 8.02.2024

PRZEWIDYWANY TERMIN WYNIKÓW?

 • IV kwartał 2024

DLA KOGO?

 •  Administracja publiczna
 • Organizacje społeczne i związki wyznaniowe
 • Przedsiębiorstwa
  Partnerzy społeczni
 • Służby publiczne

1. Zgodnie z kryterium specyficznym dostępu nr 1: Typ Wnioskodawcy i/lub Partnera podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie są:

a) Jednostki samorządu terytorialnego,

b) Jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego,

c) Związki porozumienia i stowarzyszenia jst,

d) Instytucje pomocy i integracji społecznej,

e) Podmioty ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwa społeczne,

f) Organizacje pozarządowe,

g) Podmioty reintegracyjne,

h) Instytucje rynku pracy,

i) Przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2023 r., poz.221, z późn. zm.) we wszelkich formach przewidzianych dla wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.

2. Wnioskodawca jest zobowiązany wskazać we wniosku o dofinansowanie poprawny typ beneficjenta, wskazany w SZOP tj.:

a) Administracja publiczna;

b) Organizacje społeczne i związki wyznaniowe;

c) Partnerzy społeczni;

d) Przedsiębiorstwa;

e) Służby publiczne.

3. We wniosku o dofinansowanie projektu należy wpisać pełną nazwę wnioskodawcy (zgodnie z wpisem do rejestru albo ewidencji właściwych dla formy organizacyjnej wnioskodawcy).

4. Wnioskodawca powinien wskazać we wniosku o dofinansowanie projektu, którą definicję podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie spełnia, w sposób pozwalający osobie oceniającej wniosek jednoznacznie stwierdzić, czy wnioskodawca jest podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie zgodnie z zapisami zawartymi w SZOP oraz Regulaminie.

5. Wnioskodawca ma możliwość uzyskania dodatkowej premii punktowej

w wysokości 5 pkt za spełnienie kryterium specyficznego premiującego

nr 3: Doświadczenie Wnioskodawcy i/ lub Partnera: Wnioskodawca i/lub Partner ma doświadczenie i/lub jest zaangażowany w prowadzone działania współpracy międzyregionalnej, transgranicznej, transnarodowej, które wykorzysta w realizacji projektu.

6. Zgodnie z SZOP beneficjent w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na terenie województwa lubelskiego z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu.

7. O dofinansowanie nie mogą ubiegać się podmioty podlegające wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy UFP lub wobec których orzeczono zakaz dostępu do środków funduszy europejskich na podstawie odrębnych przepisów:

a) art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1745);

b) art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2023 r., poz. 2600, z późn. zm.).

8. Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie jest niezaleganie z uiszczaniem podatków, jak również z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub innych należności wymaganych odrębnymi przepisami.

9. O dofinansowanie nie mogą ubiegać się podmioty podlegające sankcjom związanym z przeciwdziałaniem wspieraniu agresji na Ukrainę.

 

NA CO?

 • Działania na rzecz promowania równości szans i aktywnego udziału w życiu społecznym
 • Działania na rzecz poprawy dostępu grup marginalizowanych, takich jak Romowie, do edukacji, zatrudnienia, a także na rzecz wspierania ich włączenia społecznego

1. W ramach postępowania wsparciem mogą zostać objęte wyłącznie następujące typy projektów określone w SZOP w ramach Działania 8.4, tj.

typ projektu nr 1: Kompleksowe programy na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej oraz wykształcenia członków społeczności marginalizowanych obejmujące m.in. działania w zakresie edukacji dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych;

typ projektu nr 2: Działania antydyskryminacyjne na rzecz osób i instytucji z otoczenia środowiska Romów;

typ projektu nr 3: Działania w zakresie edukacji prozdrowotnej (jako działania uzupełniające i wspierające funkcjonowanie w społeczeństwie oraz na rynku pracy);

typ projektu nr 4: Działania w zakresie komunikacji społecznej (jako działania uzupełniające);

typ projektu nr 5: Poprawa dostępu do podstawowych usług społecznych, w szczególności usług pomocy społecznej i opieki zdrowotnej;

typ projektu nr 6: Budowanie zdolności organizacji społeczeństwa obywatelskiego w zakresie działań wspierających integrację społeczno-gospodarczą społeczności marginalizowanych.

2. Zgodnie z obowiązującym w ramach postępowania kryterium specyficznym dostępu nr 3: Działania w ramach projektu powinny mieć charakter zindywidualizowany i dostosowany do zdiagnozowanych, specyficznych potrzeb grup docelowych, jak również zaplanowane przy znacznym stopniu partycypacji grup docelowych: mniejszości narodowe/ etniczne; osoby należące do społeczności marginalizowanych, w tym Romowie oraz ich dzieci; społeczności lokalne.

3. Zgodnie z obowiązującym w ramach postępowania kryterium specyficznym dostępu nr 4: W ramach typu projektu nr 6 realizowana jest interwencja skierowana na budowanie zdolności organizacji społeczeństwa obywatelskiego (zgodnie z art. 9 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1057 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+) oraz uchylające rozporządzenie (UE) nr 1296/2013 realizujących zadania w zakresie działań wspierających integrację społeczno-gospodarczą społeczności marginalizowanych.

Zapisy świadczące o prowadzeniu działań na rzecz integracji społeczno-gospodarczej społeczności marginalizowanych powinny być zawarte w KRS na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie projektu.

Kryterium ma zastosowanie do typu projektu nr 6.

4. Zgodnie z obowiązującym w ramach postępowania kryterium specyficznym dostępu nr 5: Projekt uwzględnia łącznie typy projektów od 1 do 5. W przypadku realizacji wsparcia w ramach typu projektu nr 6 może być ono realizowane wyłącznie w połączeniu z typami projektów 1-5 łącznie.

5. Zgodnie z obowiązującym w ramach postępowania kryterium specyficznym dostępu nr 6: Każdy typ projektu powinien stanowić odrębne zadanie w planowanym budżecie.

6. Na podstawie kryterium specyficznego dostępu nr 2 ocenie podlega: Zgodność projektu z Kartą Działania 8.4 Integracja społeczno-gospodarcza społeczności marginalizowanych Priorytetu VIII Zwiększanie spójności społecznej Szczegółowego Opisu Priorytetów programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 .

Zgodnie z warunkami określonymi w Karcie Działania 8.4 w ramach SZOP:

7. Społeczności marginalizowane wymagają wsparcia adekwatnego do potrzeb

i problemów z którymi się borykają, zatem istotna jest kwestia wielowymiarowej integracji członków społeczności marginalizowanych zarówno w obszarze społecznym jak i zawodowym ( w tym aktywizacja romskich kobiet,

z poszanowaniem ich kultury, tradycji i odrębności).

8. Konieczne są działania ukierunkowane na zmianę sposobu postrzegania zarówno całych społeczności, jak i poszczególnych ich członków przez ogół społeczeństwa, a w szczególności przez mieszkańców sąsiadujących

z poszczególnymi społecznościami marginalizowanymi.

9. Istotne będą działania nakierowane na zwiększenie dostępności do usług społecznych i zdrowotnych, rozumiane jako zwiększenie gotowości członków społeczności do korzystania i upowszechnienie ich w ramach społeczności

(np. organizacja wizyt lekarskich i pielęgniarskich wśród społeczności marginalizowanych, wsparcie psychologiczne), w tym poprzez wykorzystanie wsparcia dostępnego w ramach Programu. W ramach wsparcia nie będą finansowane koszty leczenia.

10. Niezbędne jest aby działania były zindywidualizowane, dostosowane do zdiagnozowanych, specyficznych potrzeb grup docelowych, jak również zaplanowane przy znacznym stopniu partycypacji grup docelowych.

W szczególności istotne będą działania środowiskowe, animacyjne, realizowane w konkretnych środowiskach czy społecznościach lokalnych.

11. Nie będą realizowane działania służące rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

12. Dana osoba nie otrzymuje jednocześnie wsparcia w więcej niż jednym projekcie dofinansowanym ze środków EFS+.

13. Wnioskodawcą w ramach typu 6 mogą być wyłącznie podmioty spełniające definicję organizacji społeczeństwa obywatelskiego.

14. Zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi realizacji projektów z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w regionalnych programach na lata 2021–2027, finansowanie usług zdrowotnych jest możliwe

w zakresie działań o charakterze diagnostycznym lub profilaktycznym, zaś finansowanie leczenia jest możliwe wyłącznie w ramach opieki długoterminowej, jako wsparcie towarzyszące.

 

Źródło: Portal Funduszy Europejskich

Autor:Redakcja
Powiązane
Kalendarium historyczne
dr Piotra Gawryszczaka

loader-image
Województwo lubelskie, PL
29/05/2024
temperature icon 26°C
zachmurzenie umiarkowane
Humidity 51 %
Pressure 1011 hPa
Wind 18 Km/h

 

Najnowsze

Scroll to Top