Minister Rodziny i Polityki Społecznej, zgodnie z art. 187 ust. 1a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1426, z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 w związku z art. 11 ust. 1 pkt 2 i art. 4 ust. 1 pkt 31 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571), zwanej dalej „UoDPPioW”, ogłasza V otwarty konkurs ofert w zakresie promocji rodziny „Po pierwsze Rodzina!” na rok 2024, zwany dalej konkursem „Po pierwsze Rodzina!”. W ramach konkursu dofinasowane zostaną najlepsze projekty informacyjno-edukacyjne i szkoleniowe służące zmianie społecznej, polegającej na usytuowaniu dobra rodzin w centrum działań wspólnoty na wszystkich poziomach jej funkcjonowania.

Cele i priorytety konkursu

Cele konkursu:

 1. upowszechnienie informacji, kompetencji i wytworzonych w jego ramach narzędzi, ukierunkowanych na dobro wszystkich rodzin, niezależnie od ich statusu społecznego i materialnego, a także kształtujących i promujących pozytywny wizerunek małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny, rodziny, macierzyństwa, ojcostwa i rodzicielstwa oraz wspieranie aktywności organizacji pozarządowych działających na rzecz rodziny,
 2. wzmocnienie rodziny w środowisku lokalnym, poprzez wspieranie programów i aktywności organizacji pozarządowych działających na rzecz małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny, rodziny, macierzyństwa, ojcostwa i rodzicielstwa.

Uprawnione podmioty mogą składać oferty na dofinansowanie zadań w ramach dwóch priorytetów:

 1. Priorytet 1, pod nazwą „Kampanie”, gdzie za priorytetowe uznaje się projekty informacyjno-edukacyjne i szkoleniowe skierowane do wybranych podmiotów instytucjonalnych, środowisk lokalnych (funkcjonujących w otoczeniu rodzin)
  oraz szeroko pojętej opinii publicznej
  . W ramach Priorytetu 1 „Kampanie” dofinansowane będą inicjatywy, które:

  • za dobro społeczne uznają trwałe małżeństwo kobiety i mężczyzny, i są nakierowane na jego rozwój,
  • mają na celu wspieranie małżeństwa jako najlepszego środowiska opiekuńczo-wychowawczego dla dzieci i przygotowanie par do radzenia sobie z trudnościami i konfliktami w życiu rodzinnym,
  • są nakierowane na wspomaganie młodych ludzi w zakładaniu rodziny oraz nieodkładaniu decyzji o macierzyństwie i ojcostwie, przygotowując ich zarazem do nowych ról życiowych i społecznych,
  • koncentrują się na tworzeniu otoczenia szczególnie przyjaznego rodzinom z dwójką i większą liczbą dzieci.
 2. Priorytet 2, pod nazwą „Kluby”, gdzie za priorytetowe uznaje się projekty, mające na celu utworzenie sieci placówek na terenie całej Polski, w których rodzice mogą wzmacniać kompetencje rodzicielskie, a lokalne społeczności uczestniczyć
  w inicjatywach integrujących mieszkańców na rzecz rodziny.
  W ramach Priorytetu 2 „Kluby”, dofinansowane będą inicjatywy, które:

  • mają na celu utworzenie sieci placówek, wspierających rodziny w podnoszeniu kompetencji rodzicielskich poprzez działania edukacyjne i animacyjne,
  • prowadzą do stworzenia i wdrożenia oddolnych programów na rzecz rodziny, w celu wsparcia rodziców w codziennych wysiłkach oraz oferujących pomoc na poszczególnych etapach życia rodzinnego,
  • integrujących społeczność lokalną we wspólnych działaniach na rzecz rodziny,
  • są ukierunkowane na współpracę z lokalnym samorządem terytorialnym i innymi podmiotami lokalnymi, w celu wspierania działań na rzecz rodziny.

 

Podmioty uprawnione

Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty w konkursie „Po pierwsze Rodzina!” są:

 • organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 „UoDPPioW”,
  m.in. stowarzyszenia (w tym stowarzyszenia zwykłe) oraz jednostki terenowe stowarzyszeń posiadające osobowość prawną, związki stowarzyszeń, fundacje, kółka rolnicze,
 • podmioty określone w art. 3 ust. 3 pkt 1 UoDPPioW, tj. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
 • podmioty określone w art. 3 ust. 3 pkt 3 UoDPPioW, tj. spółdzielnie socjalne.

 

W ramach Priorytetu 1 „Kampanie” podmioty składające ofertę w konkursie obligatoryjnie powinny wykazać doświadczenie w realizacji minimum jednego projektu informacyjno-edukacyjnego na rzecz rodziny.

W ramach Priorytetu 2 „Kluby” podmioty składające ofertę w konkursie obligatoryjnie powinny wykazać działalność na rzecz rodziny w okresie nie krótszym niż 3 lata od złożenia oferty oraz wykazać doświadczenie w realizacji nie mniej niż 3 projektów informacyjno-edukacyjnych na rzecz rodziny.

 

Wysokość dotacji

Budżet przewidziany na realizację konkursu „Po pierwsze Rodzina!” wynosi 16 830 000 zł (słownie szesnaście milionów osiemset trzydzieści tysięcy złotych). Środki przeznaczone na dotacje w Priorytecie 1 „Kampanie” będą wynosić 9 900 000 zł (słownie dziewięć milionów dziewięćset tysięcy złotych), natomiast środki przeznaczone na dotacje w Priorytecie 2 „Kluby” będą wynosić 6 930 000 zł (słownie sześć milionów dziewięćset trzydzieści tysięcy złotych).

Wniesienie wkładu własnego w ramach składanych ofert nie jest wymagane.

 

Termin realizacji zadania

Okres realizacji zadania zaplanowany jest od dnia 1 kwietnia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r., a za kwalifikowalne uznaje się wydatki poniesione w terminie realizacji zadania, tj. nie wcześniej niż w dniu 1 kwietnia 2024 r. oraz nie później niż w dniu 31 grudnia 2024 r. (zasada kasowości).

 

Termin i sposób składania ofert

Oferty należy składać przez formularze konkursu „Po pierwsze Rodzina!” zamieszczone w systemie Witkac odrębnie dla każdego z Priorytetów do dnia 29 grudnia 2023 r. do godz. 23.59.

System umożliwi złożenie tylko kompletnych ofert i tylko w podanym wyżej terminie, natomiast oferty złożone w inny sposób nie będą rozpatrywane.

 

Ocena i ogłoszenie wyników

Braki formalne spowodują pozostawienie ofert bez dalszego rozpoznania, natomiast ocena merytoryczna będzie miała postać oceny punktowej i zostanie przeprowadzona przez Komisję Konkursową.

 

Ogłoszenie wyników nastąpi nie później niż w terminie do dnia 29 lutego 2024 r. na stronie https://www.gov.pl/web/rodzina, w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

 

Zadania publiczne dofinansowane w 2023 r.

W poprzednim roku, w ramach IV otwartego konkursu ofert w zakresie promocji rodziny „Po pierwsze Rodzina!” na rok 2023, dofinansowanych zostało 59 projektów na łączną kwotę 17 000 000 zł (słownie siedemnaście milionów złotych).

 

Dokumentacja konkursowa

Regulamin V otwartego konkursu ofert w zakresie promocji rodziny „Po pierwsze Rodzina!” na rok 2024.

 

Źródło: www.gov.pl

Autor:Redakcja
Powiązane
Kalendarium historyczne
dr Piotra Gawryszczaka

loader-image
Województwo lubelskie, PL
25/06/2024
temperature icon 20°C
pochmurnie
Humidity 65 %
Pressure 1010 hPa
Wind 8 Km/h

 

Najnowsze

Scroll to Top