MEN: Podsumowanie roku szkolnego 2018/2019 - wlubelskim.pl

MEN: Podsumowanie roku szkolnego 2018/2019

Prawie 5 mln uczniów i słuchaczy (4 961 144 ) z ponad 26,6 tys. szkół (26 601) dla dzieci, młodzieży i dorosłych rozpocznie jutro wakacje. W środę, 19 czerwca kończą się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w szkołach. Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało podsumowanie najważniejszych zmian w roku szkolnym 2018/2019. 

Rok szkolny 2018/2019 był drugim, w którym w szkołach i placówkach obowiązywała zmiana strukturalna i programowa. W mijającym roku szkolnym mieliśmy większą liczbę nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, a także więcej etatów. Było też więcej przedszkoli i przedszkolaków. Po raz pierwszy absolwenci ośmioletniej szkoły podstawowej obowiązkowo przystąpili do egzaminu ósmoklasisty. Wyniki są jednym z kryteriów rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej. Ten rok szkolny był ostatnim, w którym przeprowadzony został egzamin gimnazjalny. Od 1 września 2019 r. w systemie będą funkcjonować tylko ośmioletnie szkoły podstawowe.

Najważniejsze zmiany w edukacji w roku szkolnym 2018/2019:
Szkolnictwo zawodowe

W listopadzie 2018 r. została przyjęta ustawa, której przepisy pozwolą na odbudowę prestiżu kształcenia zawodowego. Poprawi się jakość i efektywność kształcenia w szkołach i placówkach. Zdecydowana większość rozwiązań to konkretne instrumenty, które posłużą powiązaniu edukacji z rynkiem pracy. Przyczynią się one przede wszystkim do rozwoju szkolnictwa odpowiadającego potrzebom poszczególnych branż. Firmy, stowarzyszenia, przedsiębiorstwa będą miały większy wpływ na funkcjonowanie kształcenia zawodowego.

Nowe technologie w szkołach

Z rządowego programu „Aktywna tablica” w roku szkolnym 2018/2019 skorzystało 3690 szkół. Otrzymały one finansowanie na łączną kwotę 51,2 mln zł. W ramach otrzymanych środków szkoły mogą kupić urządzenia multimedialne zastępujące tradycyjne tablice w klasach lekcyjnych, projektory, głośniki. Program jest zaplanowany na 3 lata (2017-2019), a na jego realizację z budżetu państwa przeznaczono 224 mln zł.

Bezpłatne e-zasoby edukacyjne i e-materiały

Na portalu edukacyjnym epodreczniki.pl można już korzystać z nieodpłatnych zasobów edukacyjnych. Platforma jest systematycznie rozbudowywana. Docelowo będą na niej publikowane e-zasoby do kształcenia ogólnego i zawodowego. Tworzone są funkcjonalności, dzięki którym nauczyciele, uczniowie mogą gromadzić własne materiały, modyfikować istniejące, tworzyć nowe interaktywne treści edukacyjne, a także dzielić się nimi, komentować i recenzować.

Budujemy kompetencje cyfrowe u nauczycieli

Prawie 17 tys. nauczycieli w 2018 r. w ramach programu e-Twinning wzięło udział w seminariach kontaktowych, warsztatach szkoleniowych w regionach, warsztatach doskonalenia zawodowego i kursach on-line w zakresie nauczania programowania uczniów klas I-III szkół podstawowych. Ponad 800 nauczycieli zostało przeszkolonych z zakresu wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych i cyberbezpieczeństwa. W ramach Programu Polska Cyfrowa zostanie przeszkolonych 75 tys. nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących (w tym nauczycieli matematyki) z wykorzystywania i tworzenia własnych e-materiałów. Projekt o wartości 50 mln zł będzie trwał do 2023 r. W porozumieniu z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii pracujemy nad pilotażem dla szkół pn. „Szkoła dla innowatora”. Chcemy wypracować modelowe rozwiązania dotyczące programu kształcenia innowatora.

Wdrażanie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE)

Rok szkolny 2018/2019 to kolejny rok podłączania w szkołach szerokopasmowego internetu w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Szkół zgłoszonych do OSE jest 8,9 tys. W tym roku planowane jest podłączenie ok. 12 tys. szkół.

Wsparcie dla samorządów

Dodatkowe pieniądze z rezerwy 0,4%. Na doposażenie pracowni przedmiotowych w szkołach podstawowych w 2018 r. przekazaliśmy 1 556 samorządom w sumie 66,4 mln zł. Ok. 2 tys. szkół otrzymało środki na doposażenie pracowni biologicznych, fizycznych, chemicznych i geograficznych. W 2019 r. dofinansujemy kolejne samorządy. Samorządy otrzymały środki również na doposażenie szkół i placówek w zakresie pomieszczeń do nauki (w nowo wybudowanych budynkach) o nowe pomieszczenia do nauki, uzyskane w wyniku adaptacji innych pomieszczeń szkolnych. W 2018 r. przekazaliśmy 472 samorządom w sumie 20,8 mln zł dla 713 szkół i placówek. To kryterium również będzie kontynuowane w 2019 r. W 2019 r. mamy do przekazania samorządom w ramach rezerwy 0,4% ponad 183 mln zł.

Środki w subwencji oświatowej, które mogą zostać wykorzystane na działania dostosowawcze, tj. dokonanie niezbędnych zmian w zakresie dostosowania budynków i ich wyposażenia do potrzeb nowej struktury szkół, w tym również na koszty administracyjne, zostały zaplanowane (w skali kraju). Wynoszą one kolejno: 2018 r. – 148 mln zł, 2019 r. – 243 mln zł, 2020 r. – 243 mln zł.

Doposażamy, remontujemy stołówki i jadalnie szkolne

W 2019 r. przekazaliśmy 481 samorządom dla 720 szkół w sumie 40 mln zł na doposażenie, remont szkolnej stołówki lub jadalni w ramach Programu Rządowego „Posiłek w szkole i w domu”. Działania zaplanowane są na 4 lata. W każdym roku do przekazania samorządom będzie po 40 mln zł.

Fundusze europejskie dla oświaty

W roku szkolnym 2018/2019 MEN zakończyło realizację 27 projektów na łączną kwotę 122,7 mln zł. Podpisanych zostało 41 umów otwierających nowe projekty w łącznej kwocie 175,3 mln zł. Łącznie z projektami w toku w kończącym się roku szkolnym MEN realizowało 134 projekty o łącznej wartości 626,5 mln zł.

Podręczniki, ćwiczenia materiały edukacyjne dla uczniów

Bezpłatne książki, ćwiczenia, materiały edukacyjne przeznaczone do obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymają wszyscy uczniowie klas I-VIII szkoły podstawowej. W 2019 r. z budżetu przeznaczyliśmy na ten cel 286 mln zł.

Od 1 lipca br. rodzice mogą składać wnioski o świadczenie w ramach programu „Dobry Start”. Już w sierpniu tego roku na każde uczące się dziecko rodzice otrzymają 300 zł na wyprawkę szkolną. Program jest powszechny. To rodzice decydują, na co wydać pieniądze. Programem w tym roku zostanie objętych 4,62 mln uczniów. Koszt świadczenia wyniesie około 1,5 mld zł.

5 mln zł na pomoc dla dzieci z terenów objętych klęską żywiołową

Dzieci i uczniowie, których rodziny ucierpiały wskutek wystąpienia nagłych, niekorzystnych zjawisk atmosferycznych mogą otrzymać 500 zł lub 1 000 zł zasiłku celowego, skorzystać z wyjazdu terapeutyczno-edukacyjnego lub zajęć opiekuńczych i terapeutyczno-edukacyjnych w miejscu zamieszkania. Podstawą do udzielenia wsparcia jest przyznanie rodzinie zasiłku celowego z pomocy społecznej. W tym roku na program zaplanowano w budżecie państwa 5 mln zł.

mLegitymacja

Wspólnie z Ministerstwem Cyfryzacji przygotowaliśmy mLegitymację. To mobilna, darmowa wersja legitymacji szkolnej. Jest przechowywana na urządzeniu mobilnym ucznia. Aby uczniowie mogli korzystać z mLegitymacji, wystarczy, że dyrektor szkoły lub inna wyznaczona przez niego osoba wypełnią formularz na stronie Ministerstwa Cyfryzacji.

Bezpieczeństwo w szkołach i placówkach

Wprowadziliśmy obowiązkowe szkolenia z pierwszej pomocy dla wszystkich pracowników szkół. Dotychczas przepisy te dotyczyły tylko nauczycieli.

III kadencja Rady Dzieci i Młodzieży RP przy Ministrze Edukacji Narodowej

W roku szkolnym 2018/2019 powołana została III kadencja Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej. Rada Dzieci i Młodzieży działa od 2016 r. Składa się z 16 członków (po jednym z każdego województwa) i 16 zastępców członków Rady.

Rok szkolny 2018/2019 „ Niepodległa”

Ministerstwo Edukacji Narodowej kontynuuje działania związane z obchodami 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Minister Edukacji Narodowej realizuje projekt edukacyjny „Godność, wolność, niepodległość” na lata 2018-2020.

Zmiany w oceuianiu, klasyfikowaniu uczniów

Wprowadziliśmy przepis ustawowy, który pozwala, by w sytuacji, gdy rada pedagogiczna nie podejmie uchwały w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów, o wynikach klasyfikacji i promocji rozstrzygał to dyrektor szkoły. Jeśli dyrektor również nie rozstrzygnie w tym przedmiocie, będzie mógł to zrobić nauczyciel wyznaczony przez organ prowadzący szkołę.

Zespoły egzaminacyjne mogą być poszerzone

Na prośbę dyrektorów szkół zmieniliśmy przepisy, które umożliwiają, by każda osoba posiadająca kwalifikacje pedagogiczne mogła być członkiem zespołu egzaminacyjnego i nadzorującego podczas egzaminów.

Zmieniliśmy przepisy o organizacji roku szkolnego

Co do zasady ferie letnie – tak jak dotychczas – będą rozpoczynały się w najbliższą sobotę po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Natomiast w przypadku, gdy roczne zajęcia dydaktyczno-wychowawcze zakończą się w środę poprzedzającą dzień ustawowo wolny od pracy (Boże Ciało), ferie letnie rozpoczną się w dzień następujący po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Dzień zakończenia ferii letnich nie ulega zmianie i jest nim nadal dzień 31 sierpnia.

Bezpieczne wakacje

Pamiętając o bezpieczeństwie podczas wakacji, przygotowaliśmy „Poradnik bezpiecznego wypoczynku”. Publikacja jest dostępna na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej. Zachęcamy rodziców, nauczycieli i dyrektorów szkół do zapoznania się z poradnikiem.

Warto pamiętać o tym, że wysyłając ucznia na zorganizowany wyjazd letni, należy sprawdzić wiarygodność organizatora za pośrednictwem bazy danych o wypoczynku. Na stronie wypoczynek.men.gov.pl znajdują się wszystkie legalnie organizowane w kraju i za granicą obozy, kolonie, półkolonie i inne formy zorganizowanego wypoczynku. Można też na niej znaleźć więcej informacji o bezpieczeństwie dziecka na wakacjach.

Rok szkolny 2019/2020

Rok szkolny 2019/2020 rozpocznie się 1 września 2019 r. W tym roku kalendarzowym uczniowie pójdą do szkoły 2 września, ponieważ 1 września wypada w niedzielę. Datę przyszłorocznego zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych ustalono na 26 czerwca 2020 r. Kalendarz roku szkolnego 2019/2020 będzie dostępny na stronie internetowej MEN na początku lipca.

Źródło: Departament Informacji i Promocji Ministerstwa Edukacji Narodowej

Monika

Monika

red.