W ramach Działania 13.4 Rewitalizacja obszarów wiejskich Zarząd Województwa Lubelskiego w styczniu dokonał wyboru wniosków o dofinansowanie projektów. W konkursie zgłoszonych zostało 89 wniosków o dofinansowanie projektu.

Wczoraj, Zarząd Województwa podpisał 52 umowy z 48 wnioskodawcami (w tym gm. Krzywda – 3 projekty, gm. Wilkołaz – 2, gm. Wysokie – 2). Umowy o dofinansowanie projektów podpisały 43 gminy i 5 przedsiębiorców. Łączna kwota przyznanego dofinansowania wyniosła 142,5 mln zł, w tym ze środków UE – 129,8 mln zł.

W ramach konkursu wsparcie otrzymały projekty polegające na:

  • Przebudowie zdegradowanych budynków i nadaniu im nowych funkcji społecznych, gospodarczych lub kulturalnych, np. biblioteki, świetlice wiejskie, dom pracy twórczej, centra aktywności społecznej, centrum hotelowo-konferencyjne,
  • Uporządkowaniu i zagospodarowaniu zdegradowanych przestrzeni publicznych, np. targowisk, parków, placów zabaw,
  • Utworzeniu stref bezpieczeństwa i zapobieganiu przestępczości w zagrożonych patologiami społecznymi obszarach, np. instalacja monitoringu.

O środki w ramach konkursu mogły ubiegać się gminy, organizacje pozarządowe, służby ratownicze i bezpieczeństwa publicznego jak również małe i średnie przedsiębiorstwa.

 

MJ

Powiązane
Scroll to Top