Konkurs na dyrektora Lubelskiego Centrum Konferencyjnego. Termin do 31 stycznia - wlubelskim.pl

Konkurs na dyrektora Lubelskiego Centrum Konferencyjnego. Termin do 31 stycznia

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora Lubelskiego Centrum Konferencyjnego. Fotel szefa LCK pozostaje nieobsadzony od 22 listopada ubiegłego roku. Dokumenty można składać do 31 stycznia br. 

Osoba ubiegająca się o funkcję Dyrektora w LCK musi posiadać:

 • wyższe wykształcenie,
 • co najmniej pięcioletni staż pracy w tym co najmniej dwuletni staż pracy
  na kierowniczym stanowisku lub
 • potwierdzenie prowadzenia przez co najmniej 5 lat działalności gospodarczej
  o charakterze zgodnym z wymaganiami na tym stanowisku.

Kandydat musi znać przepisy m.in. prawa z zakresu:

 • rozwoju regionalnego,
 • rozwoju przedsiębiorczości,
 • instrumentów finansowych,
 • funkcjonowania samorządu województwa,
 • ustawy o pracownikach samorządowych,
 • ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Dyrektor Lubelskiego Centrum Konferencyjnego w Lublinie wykonuje zadania kierownika jednostki organizacyjnej samorządu województwa, zgodnie z obowiązującymi przepisami, Statutem i Regulaminem Organizacyjnym LCK w granicach pełnomocnictw udzielonych przez Zarząd Województwa Lubelskiego, w tym m.in.:

 • reprezentuje LCK na zewnątrz,
 • sprawuje nadzór nad działalnością LCK, nad sprawami finansowymi merytorycznymi, organizacyjnymi i administracyjnymi w zakresie działalności LCK;
 • nadzoruje realizację zadań przez Zastępcę Dyrektora, Głównego Księgowego
  i kierowników podległych mu Działów oraz samodzielnych stanowisk pracy.

Wymagane dokumenty należy składać osobiście lub przesłać pocztą (liczy się data wpływu do urzędu). Termin mija 31 stycznia br.

Więcej informacji znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej: http://umwl.bip.lubelskie.pl/index.php?id=530&p1=szczegoly&p2=1342875

MJ

Monika

Monika

red.