Dr Grzegorz Kupiranowicz z Lublina w rządowej komisji - wlubelskim.pl

Dr Grzegorz Kupiranowicz z Lublina w rządowej komisji

Lublinianin został współprzewodniczącym Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych.

Nowym współprzewodniczącym Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych został dr Grzegorz Kuprianowicz z Lublina. Nominację na stanowisko współprzewodniczącego KWRiMNiE podpisaną przez premiera Mateusza Morawieckiego dr Kuprianowicz otrzymał na posiedzeniu Komisji Wspólnej, które odbyło się 13 czerwca w Warszawie.

Komisja Wspólna Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych jest organem opiniodawczo-doradczym Prezesa Rady Ministrów. Jest jedną z kilku komisji wspólnych obok Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz Komisji Wspólnej Rządu i Episkopatu. Do zadań Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych należy: wyrażanie opinii w sprawach realizacji praw i potrzeb mniejszości, w tym ocena sposobu realizacji tych praw oraz formułowanie propozycji w zakresie działań zmierzających do zapewnienia realizacji praw i potrzeb mniejszości; opiniowanie programów służących tworzeniu warunków sprzyjających zachowaniu i rozwojowi tożsamości kulturowej mniejszości, zachowaniu i rozwojowi języka regionalnego, integracji obywatelskiej lub społecznej; opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących spraw mniejszości; opiniowanie wysokości i zasad podziału środków przeznaczonych w budżecie państwa na wspieranie działalności zmierzającej do ochrony, zachowania i rozwoju tożsamości kulturowej mniejszości oraz zachowania i rozwoju języka regionalnego; podejmowanie działań na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji osób należących do mniejszości.

Członkami Komisji Wspólnej jest 21 przedstawicieli wszystkich mniejszości narodowych i etnicznych, a także przedstawiciele ministerstw i innych instytucji centralnych. Komisja Wspólna ma dwóch współprzewodniczących: jednym z nich jest wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, drugim – reprezentant mniejszości. Obecnie współprzewodniczącym reprezentującym stronę rządową jest sekretarz stanu w MSWiA Paweł Szefernaker.

Grzegorz Kuprianowicz został wybrany współprzewodniczącym na posiedzeniu strony mniejszościowej Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych 6 marca 2018 r. Nominację na stanowisko współprzewodniczącego KWRiMNiE otrzymał na LXIII posiedzeniu KWRiMNiE w dniu 13 czerwca 2018 r. Poprzednim współprzewodniczącym Komisji reprezentującym mniejszości był Rafał Bartek, przedstawiciel mniejszości niemieckiej, który sprawował tę funkcję od 6 lat.

Grzegorz Kuprianowicz jest członkiem Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych od momentu jej powstania w 2005 r. Jest w Komisji jednym z dwóch przedstawicieli mniejszości ukraińskiej.

Dr Grzegorz Kuprianowicz urodził się i mieszka w Lublinie. Jest historykiem, specjalizującym się w historii najnowszej, w kręgu jego zainteresowań badawczych są w szczególności dzieje Chełmszczyzny i Podlasia, historia Kościoła prawosławnego, stosunki polsko-ukraińskie. Ukończył Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, tam też uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych. W latach 2004-2006 był kanclerzem Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów. Jest prezesem Towarzystwa Ukraińskiego, a także dyrektorem nowopowstałego Podlaskiego Instytutu Naukowego.