PFRON i PKP S.A. wspólnie na rzecz niepełnosprawnych - wlubelskim.pl

PFRON i PKP S.A. wspólnie na rzecz niepełnosprawnych

PFRON i PKP S.A. podpisały porozumienie na rzecz osób z niepełnosprawnością. 

Podpisane porozumienie pomoże w realizacji postanowień ratyfikowanej przez Polskę Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. W praktyce będzie oznaczało m.in. przeszkolenie pracowników InfoDworców w zakresie obsługi klienta z niepełnosprawnością czy dostosowanie serwisów internetowych do ich potrzeb. PKP S.A. zamierza również promować zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami. Spółka będzie ponadto wspierać Fundusz przy realizacji pilotażowego programu „Praca – Integracja”, a także z wykorzystaniem przestrzeni i nośników na dworcach informować o wspólnie realizowanych projektach angażujących osoby z niepełnosprawnością.

– Porozumienie, które dziś zostało zawarte niewątpliwie przyczyni się do polepszenia sytuacji osób niepełnosprawnych na rynku pracy. Kluczowe znaczenie ma tu poprawa dostępności, podwyższenie wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych, likwidacja barier architektonicznych, ale też podniesienie jakości usług, które powinny być jednakowo dostępne dla wszystkich. PKP posiadając liczne placówki w różnych częściach kraju, może stworzyć wiele przyjaznych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych, a także z większą uwagą i dbałością zatroszczyć się o potrzeby niepełnosprawnych pasażerów – mówi Elżbieta Rafalska, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

– Współpraca z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wpisuje się w działania spółki w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu. Jako duża firma, mająca istotne znaczenie społeczne, dostrzegamy problem osób z niepełnosprawnością, dlatego też modernizując dworce kolejowe dostosowujemy je do potrzeb wszystkich grup pasażerów, także tych z ograniczoną mobilnością. Również jako pracodawca chcemy włączyć się w aktywizację osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy. Jestem przekonany, że dzisiejsze porozumienie to dobry krok w tym kierunku –  mówi Krzysztof Mamiński, prezes PKP S.A.

– Udział spółek skarbu państwa w procesie aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami jest niezwykle ważny z dwóch powodów. Po pierwsze dysponują one znaczącym potencjałem w zakresie możliwości zatrudnienia, po drugie jako liderzy rynku są dobrym przykładem dla innych firm. Dlatego Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych konsekwentnie dąży do zaangażowania kolejnych partnerów w przedsięwzięcia realizowane w ramach programu „Praca – Integracja”. Po nawiązaniu współpracy m.in. z Pocztą Polską, dzisiejsze porozumienie z PKP jest kolejnym krokiem na drodze do większego otwarcia rynku pracy dla osób z niepełnosprawnościami – podkreśla Tomasz Maruszewski, zastępca prezesa Zarządu PFRON ds. finansowych.

PKP S.A. w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu coraz więcej uwagi poświęca zagadnieniom związanym z niepełnosprawnością. W 2016 roku spółka opracowała wytyczne w zakresie dostosowania dworców do potrzeb osób o ograniczonej mobilności. W każdym modernizowanym przez spółkę obiekcie pojawia się szereg udogodnień dla osób z niepełnosprawnością m.in. takich jak: podjazdy, windy, ścieżki prowadzące, mapy tyflograficzne czy dedykowane miejsca parkingowe. Natomiast Fundacja Grupy PKP od zeszłego roku prowadzi projekt „Widzialni Pełnosprawni”. Głównym założeniem projektu jest promowanie wiedzy na temat savoir-vivre wobec osób z niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem podróży.

Źródło fot i video: PFRON