100 milionów euro na infrastrukturę przygraniczną - wlubelskim.pl

100 milionów euro na infrastrukturę przygraniczną

Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz Dyrektor Narodowego Antykorupcyjnego Biura Ukrainy podpisali porozumienie w sprawie podejmowania współpracy.

Umowa została podpisana we Lwowie. Jak informuje Wydział Komunikacji Społecznej CBA, działania będą dotyczyć zapobiegania i przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym w związku z realizacją umowy między rządem Ukrainy a rządem Rzeczypospolitej Polskiej o udzielenie kredytu w ramach pomocy wiązanej. Umowa przewiduje wyasygnowanie przez Rząd RP kredytu rzędu 100 mln euro przeznaczonego na zharmonizowanie infrastruktury przygranicznej na terenie Ukrainy.

Jednostkami odpowiedzialnymi za koordynację i realizację zadań polegających na współpracy analityczno-operacyjnej oraz wymianie informacji w ramach działań po stronie polskiej będzie Delegatura CBA w Rzeszowie, a po stronie ukraińskiej Terytorialne Biuro NABU we Lwowie.

Już wcześniej, w maju 2016 roku Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego Ernest Bejda i Dyrektor Narodowego Antykorupcyjnego Biuro Ukrainy Artem Sytnyk podpisali memorandum o współpracy. To było pierwsze takie porozumienie NABU zawarte z inną zagraniczną służbą antykorupcyjną.

Narodowe Antykorupcyjne Biuro Ukrainy zostało powołane w 2014 r. i na etapie wyboru jak najlepszego modelu służby zdecydowano, że to właśnie m.in. na bazie dotychczasowych doświadczeń CBA będzie budowana ukraińska służba antykorupcyjna.

Źródło: Wydział Komunikacji Społecznej CBA