Rafał Kamieniecki

Wakacje w pełni, dzieci odpoczywają, rodzice zaś analizują tegoroczne wyniki egzaminów gimnazjalnych i zastanawiają się co dalej? W kwietniu uczniowie klas trzecich gimnazjów w serii sprawdzianów z poszczególnych przedmiotów sprawdzili poziom swojej wiedzy.

Egzamin obejmował wiadomości i umiejętności objęte podstawą programową kształcenia ogólnego w odniesieniu do wybranych przedmiotów i składał się z trzech części:

– humanistycznej (z języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie)

– matematyczno-przyrodniczej (z matematyki i z przedmiotów przyrodniczych)

– z języka obcego nowożytnego.

Każda z części egzaminu odbyła się innego dnia. Części humanistyczna ‎i matematyczno-przyrodnicza trwały po 150 minut. Części z zakresu języka polskiego ‎i z matematyki trwały po 90 minut, a z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie oraz z zakresu przedmiotów przyrodniczych trwały po 60 minut.  Egzamin z języka obcego ‎nowożytnego trwał 60 minut na każdym z poziomów: podstawowym i rozszerzonym.‎

Z historią i wiedzą o społeczeństwie najlepiej poradzili sobie uczniowie Gimnazjum w Kalinówce osiągając wynik 66%, przy średnim wyniku w Gminie 59%, w województwie lubelskim i w kraju – 59%. Gimnazjum w Mętowie – z wynikiem 58% i Gimnazjum w Wilczopolu-Kolonii – 55% poniżej średniej wojewódzkiej i krajowej. Dla porównania średnia w Lublinie wyniosła 68%.
Najlepszy wynik z języka polskiego osiągnęli uczniowie z Gimnazjum w Wilczopolu – Kolonii – 79%. Dla porównania średni wynik w Gminie Głusk z języka polskiego wyniósł 75%, w województwie lubelskim 71%, a w kraju 69%. W Lublinie zaś 78%.

Część matematyczna najlepiej wypadła w Gimnazjum w Kalinówce z notą 52%. Gimnazjum w Mętowie – z wynikiem 46% znów poniżej średniej wojewódzkiej i krajowej,  która wyniosła zaledwie 47%. Warto dodać, że średnia w samym Lublinie wyniosła 57%.

Najlepszy wynik – 61% z zakresu przedmiotów przyrodniczych osiągnęli uczniowie z Gimnazjum w Wilczopolu-Kolonii. Średnia wojewódzka to 53%, polska – 52% a lubelska 61%.

Z egzaminem z języka angielskiego, zarówno na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym najlepiej poradzili sobie gimnazjaliści w Kalinowce osiągając odpowiednio średnią 79% i 61%. W całym województwie lubelskim średni wynik na poziomie podstawowym wyniósł 66%, zaś w całej Polsce 67%.

Do egzaminu z języka niemieckiego przystąpili uczniowie Gimnazjum w Mętowie i Gimnazjum w Wilczopolu-Kolonii.  Różnica była bardzo duża, Gimnazjaliści w Wilczopolu-Kolonii osiągnęli wynik 78%, zaś uczniowie z Mętowa jedynie 51%. Średni wynik w województwie lubelskim to 52%.

Wyniki osiągnięte przez uczniów szkół gimnazjalnych z terenu Gminy Głusk budzą wiele wątpliwości i troski o przyszłość edukacyjną dzieci. Rodzice zastanawiają się z czego wynika tak duża dysproporcja w wynikach Gminy Głusk a Miastem Lublin. Wielu decyduje się na przeniesienie dzieci do lubelskich szkół.

Warto byłoby, aby władze Gminy, Dyrektorzy i Grono Pedagogiczne przeprowadzili analizę, zbadali obszary do poprawy i wyciągnęli wnioski.

Na podstawie danych Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie: www.oke.krakow.pl

Rafał Kamieniecki

Powiązane
Scroll to Top